Patang Gul Karanyaacha Mantra (A Spell to Make a Kite Disappear)

Marathi - Vinda Karandikar

पतंग गुल करण्याचा मंत्र 

 

सात वेळा सात वारे, नऊ वेळा नऊ दिशा

अक्कड मिट्टी फक्कड मिट्टी, अस्वलाच्या लांब मिशा. 

तीन वेळा तीन तेरा, पाच वेळा पाच बोटे

अक्कड मिट्टी फक्कड मिट्टी, माशामाधले लांब काटे. 

सात वेळा घातला पेच, नऊ वेळा दिली हूल.

अक्कड मिट्टी फक्कड मिट्टी, तुमचा पतंग झाला गुल.

Not Available